Ang dating biblia pdf

Genesis Exodo Levitico Mga Bilang Deuteronomio Josue Mga Hukom Ruth 1-Samuel 2-Samuel 1-Mga Hari 2-Mga Hari 1-Paralipomeno 2-Paralipomeno Ezra Nehemias Ester Job Awit Kawikaan Mangangaral Awit ng mga Awit Isaias Jeremias Panaghoy Ezekiel Daniel Hosea Joel Amos Obadias Jonas Mikas Nahum Habacuc Sofonias Hagai Zacarias Malakias Mateo Marcos Lucas Juan Mga Gawa Roma 1-Corinto 2-Corinto Galacia Efeso Filipos Colosas 1-Tesalonica 2-Tesalonica 1-Timoteo 2-Timoteo Tito Filemon Mga Hebreo Santiago 1-Pedro 2-Pedro 1-Juan 2-Juan 3-Juan Judas Pahayag Pradeep Augustine is the founder of Catholic Gallery.He is a passionate Writer, An Artist, a computer geek and a part-time Blogger who loves to write a lot of contents on Catholicism in his free time. Get Cool Tricks.com, where he shares a lot of technical Contents. He said, 2 “You and Aaron are to take a census of the people of Israel by clans and families.List the names of all the men 3 twenty years old or older who are fit for military service.Portions of the Bible were first translated by Spanish friars into the Philippine languages in the catechisms and prayer materials they produced.The Doctrina Cristiana (1593) was the first book published in Tagalog Baybayin Script.This page is dedicated for collecting links to sample data for Open LP.

However, Mainline Protestant denominations in the Philippines tend to prefer the Magandang Balita Biblia (Good News Bible).Philippine Bible Society (1905) in Tagalog (national language of the Philippines) Bible is reconized by its title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) This Bible is now Public Domain.Distribution license: Public Domain Text source: Typed from the Ang Biblia Tagalog by Richard & Dolores Long.Huwag kayong magtatangi ng tao sa kahatulan; inyong didinggin ang maliliit, na gaya ng malaki: huwag kayong matatakot sa mukha ng tao; sapagka't ang kahatulan ay sa Dios: at ang usap na napakahirap sa inyo, ay inyong dadalhin sa akin, at aking didinggin.At tayo ay naglakbay mula sa Horeb at ating tinahak yaong buong malawak at kakilakilabot na ilang na inyong nakita, sa daang patungo sa lupaing maburol ng mga Amorrheo, na gaya ng iniutos ng Panginoon nating Dios sa atin, at tayo'y dumating sa Cades-barnea.

Search for ang dating biblia pdf:

ang dating biblia pdf-27ang dating biblia pdf-35ang dating biblia pdf-7ang dating biblia pdf-42

Nang magkagayo'y sumagot kayo at sinabi ninyo sa akin, Kami ay nagkasala laban sa Panginoon, kami ay sasampa at lalaban, ayon sa buong iniutos sa amin ng Panginoon naming Dios.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang dating biblia pdf”